§ 1

Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Auto Cleaner, dostępny pod adresem internetowym www.autocleaner.pl , którego właścicielem jest Daniel Toborek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Auto Cleaner Daniel Toborek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6292499830 , REGON 388720624.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:

  AUTO CLEANER DANIEL TOBOREK


  ul. 3-GO POWSTANIA ŚLĄSKIEGO 9 LOK. 32

  41-303 DĄBROWA GÓRNICZA


  NIP:
   6292499830, REGON:388720624
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów u Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 5. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.autocleaner.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pośrednictwem sklepu i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. Określa ono jednoznacznie: rodzaj i ilość Produktów, rodzaj Dostawy, rodzaj Płatności.
 10. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona w sklepie internetowym www.autocleaner.pl
 11. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz ze sprecyzowaniem przewoźnika i kosztu zawarta w cenniku dostaw znajdującym się pod adresem: www.autocleaner.pl
 12. Konto – konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach Sklepie.
 13. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 14. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 15. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Zamówienia składanego przez Klienta.
 16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 17. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014r.
 18. Karta produktu – podstrona sklepu na której prezentowane są informacje o pojedynczym produkcie min. o jego cenie i dostępności.
 19. Dowód zakupu – faktura wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2014r. z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 20. Podmiot zwolniony z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług.§ 3

Kontakt ze Sklepem 1. Adres Sprzedawcy:

  AUTO CLEANER DANIEL TOBOREK


  ul. 3-GO POWSTANIA ŚLĄSKIEGO 9 LOK. 32

  41-303 DĄBROWA GÓRNICZA


  NIP:
   6292499830, REGON:388720624
 2. Adres e-mail Sprzedawcy:
  [email protected]

 3. Numer telefonu Sprzedawcy:

  kom. : 728 991 618

 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

  ING BANK xxx
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00 – 20:00 od poniedziałku do piątku.§ 4

Wymagania techniczne 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

  a) Urządzenie z dostępem do sieci Internet
  b) Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

  c) Włączona obsługa plików cookies,

  d) Zainstalowany program FlashPlayer.§ 5

Warunki ogólne 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta jako gość
 3. Wszystkie ceny podane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto ( podatek VAT wynosi 0 %). Ceny Produktów nie zawierają kosztów Dostawy.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 5. Przechowywanie wszelkich istotnych postanowień Umowy Sprzedaży w celu uzyskania tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

  a) potwierdzenia 
  Zamówienia które zostaje wysłane na wskazany przez Klienta adres e-mail; zamówienia, faktury proforma, niniejszego regulaminu w formacie .PDF.

  b) dołączenie do wysłanego 
  Zamówienia wydrukowanego Dowodu Zakupu w postaci faktury VAT 0%§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie 1. Aby założyć Konto Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

  a) Imię
  b) Nazwisko
  c) Adres e-mail

  Wymagana jest również zgoda na warunki użytkowania i politykę prywatności.

 2. Założenie Konta Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.§ 7

Zasady składania Zamówienia

 1. Zamówienia można składać 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy:

  a) zalogować się do 
  Sklepu (opcjonalnie);

  b) wybrać 
  Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie dodać go do Koszyka,

  c) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia 
  Zamówienia bez rejestracji;

  d) jeżeli wybrano możliwość złożenia 
  Zamówienia bez rejestracji – wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu) oraz Formę płatności, wpisać dane do faktury (jeśli jest taka potrzeba).

  e) kliknąć przycisk “Zamawiam” co jest równoznaczne ze złożeniem 
  Zamówienia Sklepie§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności 1. Klient może skorzystać z następujących metod Dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

  a) Przesyłka kurierska

  b) InPost – przesyłka paczkomatowa

  c) Odbiór osobisty dostępny pod adresem 
  Sprzedawcy

  AUTO CLEANER DANIEL TOBOREK

  ul. 3-GO POWSTANIA ŚLĄSKIEGO 9 LOK. 32
  41-303 DĄBROWA GÓRNICZA
  NIP: 6292499830, REGON:388720624

  d) Darmowa dostawa do klienta w odległości 5km od adresu Sprzedawcy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a)Płatności BLIK,

  b)Przelew tradycyjny
  c) Przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.”§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży 1. Zawarcie Umowy sprzedaży Konsumentem następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
 2. Zawarcie Umowy sprzedaży Klientem następuje w momencie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta:

  a) płatności przelewem, płatności imoje, Blik, 
  Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane

  b) płatności przy odbiorze przesyłki,
  Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przed odbiorem przesyłki.

  c) płatności płatności przelewem, płatności imoje, Blik przy odbiorze osobistym przesyłki, 
  Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

  d) jeżeli 
  Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt lub Produkty zostaną wysłane przez Sprzedawcę w terminie przy niego podanym (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia

  e)W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
  f)W przypadku braku stanu na magazynie produktu zamówionego przez klienta, Sprzedawca jest zobowiązany do kontaktu drogą elektroniczną lub telefoniczną z klientem i poinformowanie go o wydłużonym czasie oczekiwania na zamówienie.
 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

  a) W przypadku wyboru przez 
  Klienta sposobu płatności przelewem, płatności imoje lub Blik – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

  c) W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego lub dostawy do 5km od adresu Sprzedającego ProduktuProdukt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 6. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski
 7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 8. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Zgodnie z ustawą Konsument ma 14 dni aby odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa Konsumenckiego.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:

  a) W przypadku odstąpienia od 
  Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

  b) W przypadku odstąpienia od 
  Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

  c) Zwrotu płatności 
  Sprzedawca dokona przy użyciu przelewu tradycyjnego na rachunek Konsumenta podany w Oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

  d) 
  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  e) 
  Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

  f)
  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

  g) 
  Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

  a) w której 
  przedmiotem Umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

  b) w której 
  przedmiotem Umowy jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  c) w które 
  przedmiotem Umowy jest rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami,

  d) w której 
  przedmiotem Umowy są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  e) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

f) w której przedmiotem umowy są przedmioty płynne, które zostaną choć raz użyte.

 

§ 11

Reklamacja i gwarancja


 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 2. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 3. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu Sklepie lub na karcie gwarancyjnej jeśli takowa zostaje dołączona.

§ 12

Rękojmia

 1. Nasz sklep oferuje jedynie nowe Produkty
 2. W myśl art. 556 kodeksu cywilnego sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)
 3. Zgodnie z dyspozycją art. 560 kodeksu cywilnego(kupujący) konsument może:
  a) Złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,
  b) Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Ponadto może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady zażądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu zażądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenia go do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów porównując ze sposobem zaproponowanym ówcześnie przez Sprzedawcę, jednocześnie konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.

 1. Konsument ma również prawo na podstawie art. 561 paragraf 1 kc: żądać wymiany Produktu na wolny od wad, jak również usunięcia wady.
 2. Obowiązkiem Sprzedawcy z tytułu rękojmi w myśl art. 561 paragraf 2 i 3 jest wymiana Produktu wadliwego na wolny od wad w rozsądnym czasie nie stwarzając nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, nadto Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 3. Koszt dostarczenia na adres Sprzedawcy wadliwego produktu przez konsumenta (z tytułu rękojmi) jak również koszt wymiany i naprawy ponosi Sprzedawca.
 4. Obowiązkiem Sprzedawcy jest przyjęcie od Konsumenta wadliwego Produktu w razie wymiany Produktu na wolny od wad lub odstąpienia od umowy,
 5. Zgodnie z dyspozycją art. 561 5 kc w terminie 14 dni Sprzedawca ustosunkowuje się do oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany Produktu na wolny od wad, żądania usunięcia wad. Jak również w terminie 30 dni (w myśl art. 7a ustawy – prawo konsumenckie) ustosunkowuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin 14 dni. W odmiennym wypadku, uważa się że Sprzedawca uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 6. Termin przedawnienia roszczenia Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę produktu wynosi 1 rok, od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem 2 lat od momentu wydana Produktu Konsumentowi.
 7. W sytuacji dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 8. Jeżeli z powodu wady fizycznej sprzedanego Produktu Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać on naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, dostawy, przechowania i ubezpieczenia Produktu, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych (art. 566 kc).
 9. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.
 10. Jeżeli Sprzedawca jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie przewidzianym w prawie.

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
  .
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  a) 
  Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

  b) 
  Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem Sprzedawcą.

  c) 
  Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).§ 14

Dane osobowe w Sklepie internetowym 1. 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest
  AUTO CLEANER DANIEL TOBOREK


  ul. 3-GO POWSTANIA ŚLĄSKIEGO 9 LOK. 32

  41-303 DĄBROWA GÓRNICZA


  NIP:
   6292499830, REGON:388720624
 2. Dane kontaktowe Administratora Danych – [email protected]
 3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 4. Zbierane i przechowywane dane osobowe:

  I. Imię i Nazwisko.
  II. Adres.
  II. Numer telefonu.
  III. Adres mailowy.

 5. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Jeśli Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jego adres mailowy zostanie wykorzystany do przesyłania ofert handlowych poprzez newsletter.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Pana/Panią zgody.
 8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym podejmowania zautomatyzowanych decyzji i profilowania. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.§ 15

Postanowienia końcowe 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.